Algemene voorwaarden - Ramona Evelien

Algemene voorwaarden

Looptijd
De looptijd van de maandelijkse abonnementen zijn minimaal 3 (drie) maanden. Daarna zijn
abonnementen Schriftelijke opzegbaar uiterlijk 1 (één) maand voor de stopzegging.

Meerwerk en urenprognose
De kostenindicatie heeft betrekking op werkzaamheden die in het voorstel zijn omschreven
en die zijn besproken. Indien tijdens de uitvoering hiervan werk moet worden uitgevoerd wat
hiervan afwijkt, wordt dit beschouwt als meerwerk. Hier volgt een bericht van en worden de werkzaamheden na voltooiing van de opdracht extra gefactureerd. Meerwerk
wordt tegen normaal tarief doorberekent.

Facturering
De facturatie van eenmalige kosten wordt na accordering van het voorstel uitgebracht. De
facturatie van maandelijkse kosten worden elke eerste van de maand automatisch verstuurd.
Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van
toepassing. Deze zijn met deze kostenindicatie meegestuurd.

Artikel 1 Definities
1.In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die
gebruikt maakt van de diensten van Ramona Evelien de opdracht geeft diensten te verlenen
zoals bedoeld in Lid 4.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
tussen Ramona Evelien en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Ramona Evelien
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten,
onder andere inhoudende het online marketing diensten, alsmede alle andere door Ramona
Evelien ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook,
verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Ramona
Evelien gesloten Overeenkomsten waarbij Ramona Evelien diensten aanbiedt of producten
levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Ramona Evelien overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde
opdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Ramona
Evelien zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Elk aanbod van Ramona Evelien is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
vermeld.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Ramona Evelien via de website, e-mail of
telefoon voor een van de aangeboden diensten. Ramona Evelien zal met Opdrachtgever
overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail
verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de
offerte of middels een persoonlijke, digitale of telefonische opdrachtbevestiging.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld in de offerte.

4. Als Ramona Evelien een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
Ramona Evelien kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Ramona
Evelien dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ramona Evelien deze
schriftelijk bevestigt.

6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door Ramona Evelien algemene voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Ramona Evelien zal zich inspannen de diensten met zorg uit te voeren, alsmede zoveel
mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.

2. Ramona Evelien heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal Ramona Evelien de nodige zorgvuldigheid in acht nemen
en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van
deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Ramona Evelien
worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ramona Evelien aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ramona
Evelien worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Ramona Evelien zijn verstrekt, heeft Ramona Evelien het recht de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Ramona Evelien zijn Diensten tijdig en deugdelijk
kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden
de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Ramona Evelien hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Ramona Evelien dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomt geldt voor een looptijd van minimaal 3 (drie) maanden.

2. De Diensten als bedoeld in Lid 1 lopen stilzwijgend door, indien er niet schriftelijk wordt
opgezegd.

3. Schriftelijke opzegging geschiedt uiterlijk 1 (één) maand voor de einddatum van de
Overeenkomst.

4. Alle andere Overeenkomsten eindigen van rechtswege indien de Diensten zijn afgerond of
indien beide partijen hiervoor schriftelijke goedkeuring geven.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Ramona Evelien
en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.

2. Ramona Evelien doet haar best om een realistisch aantal uren op te nemen in haar
kostenindicatie voor de uitvoering van de te leveren dienst en/of het te leveren product.
Ingeval van urenoverschrijding, brengt Ramona Evelien 50% van de urenoverschrijding in
rekening bij opdrachtgever. De overige 50% neemt Ramona Evelien coulancehalve en geheel
onverplicht voor haar eigen rekening.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald
worden.

4. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de
uitvoeringstermijn. Ramona Evelien is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de
verlengde uitvoeringstermijn.

5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Ramona Evelien op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Ramona Evelien en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging
geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
Overeenkomst
1. Ramona Evelien is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Ramona Evelien goede grond heeft te
vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Indien er tussentijds wordt opgezegd, kan er door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt
worden op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

4. Voorts is Ramona Evelien bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.

5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Ramona Evelien niet de
gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of
indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan
worden, zullen Ramona Evelien en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te
komen/een passende regeling treffen.

6. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ramona Evelien gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling
is verplicht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ramona
Evelien vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de
Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ramona Evelien op de
Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de
werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door
Ramona Evelien.

3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het
overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door Ramona Evelien besteedde
uren, in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.

2. Het (uur)tarief wordt in de offerte bepaald. Ramona Evelien is gerechtigd om het
overeengekomen tarief te indexeren.

3. Ramona Evelien heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in
de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan Ramona Evelien mede te delen.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien Ramona Evelien besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Ramona Evelien
verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Ramona Evelien bepalend zijn, tenzij
door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 10 Service en garanties
1. Opdrachtgever heeft recht op 1 (één) maand support na oplevering van de Dienst.

2. Indien naar het oordeel van Ramona Evelien hinder, schade of een ander gevaar ontstaat
voor het functioneren van de computersystemen of de website van Ramona Evelien of
derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door updates, slecht
beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Ramona
Evelien gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af
te wenden dan wel te voorkomen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist.

3. Ramona Evelien is tevens gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtgever
werkzaamheden te verrichten indien deze aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de Dienst. Hiervoor wordt voor maximaal twee (2) uur aan kosten
doorberekend voor het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

4. Indien meer dan twee (2) uur nodig is voor de service en support als bedoeld in het vorige
Lid, is Ramona Evelien slechts gerechtigd om de extra uren in rekening te brengen voor de
Opdrachtgever indien Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Hiervoor geldt het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

2. Ramona Evelien is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien
Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

3. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt
naar aanleiding van de Diensten van Ramona Evelien.

4. Ramona Evelien is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet
uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

5. Ramona Evelien is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 12.

6. De Opdrachtgever vrijwaart Ramona Evelien voor aanspraken van derden, van welke aard
ook, die verband houden met de Diensten.

7. Indien Ramona Evelien aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of
geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Ramona
Evelien met betrekking tot haar Diensten.

8. De aansprakelijkheid van Ramona Evelien is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte
en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
Ramona Evelien niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
betaalde bedrag.

9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ramona Evelien.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet
mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of
toedoen van Ramona Evelien, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Ramona Evelien zelf of
een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,
stakingen, ernstige storingen in de systemen van Ramona Evelien of van derden, brand,
overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Ramona Evelien overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die Ramona Evelien heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Ramona Evelien kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge
een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
1. Ramona Evelien behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op
grond van de Auteurswet.

2. Alle door Ramona Evelien geleverde zaken blijven eigendom van Ramona Evelien en zijn
uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten.
De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van Ramona Evelien worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,
geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Ramona Evelien van gegevens. Opdrachtgever zal Ramona Evelien
vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

4. Het is Ramona Evelien toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van
de Diensten. Indien Ramona Evelien door middel van technische bescherming de Diensten
heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken.

Artikel 15 Identiteit van Ramona Evelien
1. Ramona Evelien is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74823019
en draagt btwidentificatienummer NL002237371B61

2. Ramona Evelien is gevestigd aan de Middenweg 342 te Heerhugowaard.

3. Ramona Evelien is per e-mail te bereiken via hallo@ramonaevelien.nl of middels de
website www.ramonaevelien.nl en telefonisch op 06-23454499.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Ramona Evelien en haar Opdrachtgevers is Nederlands
recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Ramona Evelien en Opdrachtgever mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 17 Slotbepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op september 2022.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail,
hallo@ramonaevelien.nl.

Kennis maken

u003ch2u003eGeen poespas, maar gaan voor online succes!u003c/h2u003ernMet een flinke dosis enthousiasme ga ik graag met je aan de slag om online te groeien. Ik vertaal jouw wensen naar een praktisch plan. Met alle certificaten op zak hebben Google en meerdere social media kanalen geen geheimen voor mij.rnu003culu003ern tu003cliu003eTussen de eerste zoekresultaten boven in Googleu003c/liu003ern tu003cliu003eZichtbaar op de tijdlijn van Facebook en/of Instagramu003c/liu003ern tu003cliu003eGroei in aantal volgers, reacties en contactaanvragenu003c/liu003ern tu003cliu003eAdverteren met elk gewenst budgetu003c/liu003ernu003c/ulu003e

Persoonlijk advies?